CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS

Friday, May 29, 2009

KULIAH PUAN SAKINAH (29 mei 2009)

KAJIAN TINDAKAN-PEGUMPULAN DATA

 • Terdapat pelbagai teknik yang digunakan untuk mengumpul data ketika melakukan kajian tindakan.
 • Teknik yang sistematik yang digunakan tidak mungkin menjanjikan dapatan kajian yang berkualiti.
 • Penyelidikan tindakan perlu dilaksanakan dengan sempurna bagi menghasilkan dapatan kajian yang berkualiti.

3 sebab perlunya mencapai dapatan yang berkualiti tinggi

 1. Rasa tanggungjawab terhadap pelajar.
 2. Keperluan kepada kecekapan diri dan orang lain.
 3. Keperluan membuat tindakan & berubah kepada perkara2 manfaat dengan melaksanakan penyelidikan tindakan ini.

Kriteria Kualiti

 • serupa dengan kriteria jenis penyelidikan yang lain.
 • konsep kesahan & kebolehpercayaan data yang dikumpul.
 • kedua2 konsep (kesahan & kebolehpercayaan) kritikal kepada kualiti penyelidikan tindakan.
 • Kesahan merujuk kepada kebenaran data.
 • Kebolehpercayaan merujuk kepada ketepatan data. (berlaku masalah apabila data diambil dari sampel yang terlalu kecil).

Teknik Mengumpul Data

 • Nyatakan jenis data yang perlu dikumpul untuk menjawab persoalan kajian.
 • Nyatakan bagaimana hendak pastikan terdapat pelbagai perspektif dalam kajian.

Alat Mengumpul Data

 • pemerhatian (video tape)
 • kerja & refleksi pelajar
 • nota & komen guru
 • tinjauan soal selidik
 • ujian
 • jurnal pelajar
 • temubual (Audio tape)

Wednesday, May 27, 2009

TUGASAN KUMPULAN - PROPOSAL KAJIANTINDAKAN

PROPOSAL KAJIAN TINDAKAN (KERJA KUMPULAN)

Tuesday, May 26, 2009

KULIAH 6 - CIK HJH HALIMAH HARUN

Minggu 6 (25 Mei 2009)

AKTIVITI 1 - PROFIL DIRI
 • Nama
 • No.Matrik
 • Alamat
 • Status
 • Program
 • Ijazah yang diterima dari Universiti mana
 • Nama guru yang disukai dan kenapa pilih sebagai idola
 • Nama guru yang tidak disukai dan mengapa?
 • Kenapa mahu menjadi guru?
 • Perihalkan peranan seorang guru
 • Lukis gambar pokok dan tulis tarikh lahir
Kesimpulan:
Profesion sebagai seorang guru adalah profesion berkongsi ilmu dengan pelajar-pelajarnya. Tugas utama guru ialah berkongsi ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan anak didiknya di sekolah. Dr. Halimah mengingatkan kami (bakal-bakal guru lepasan DPLI UKM) bahawa hari pertama di sekolah, guru perlu mengenali pelajar-pelajarnya di dalam kelas. Selain itu, guru yang cemerlang adalah guru yang berjaya mengenali ilmu dahulu agar penyampaian pengajarannya dapat difahami oleh pelajar-pelajar.

Disebalik lukisan pokok yang telah dilukis oleh kami rupa-rupanya bermotif dan ia menggambarkan keperibadian seseorang sebagai seorang guru. Lukisan pokok yang besar menunjukkan seseorang itu memiliki sikap yakin diri dan berpendirian teguh manakala pokok yang kecil sebaliknya. Setiap bahagian pokok yang dilukis mempunyai ciri-ciri karakteristik bagi seseorang individu.

AKTIVITI 2 - PERBINCANGAN KUMPULAN (2 ORANG)
 1. Norhidayu Mohd Naim
 2. Noriza Bt. Mohd Jidin
Pembentangan Kajian Tindakan di Seminar Serantau
Tempat: Bilik Sri Mahang
Sesi: Selari 4D
Tajuk: Meningkatkan Pencapaian Matematik Pelajar Tapung Hilir Kampar Riau Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Kaedah STAD.
 1. Kenapa dipanggil Kajian Tindakan?
 • Kajian ini bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan pencapaian matematik pelajar sekolah rendah melalui penerapan modelpembelajaran kooperatif (STAD) dengan pendekatan induktif.
 • Kajian ini melibatkan 4 perkara asas dalam melaksanakan kajian tindakan iaitu rancang (plan), tindakan (act), pemerhatian (observe) dan refleksi (reflect).
 1. Bagaimana Kajian dilaksanakan?
 • Kajian dilaksanakan melalui pemerhatian aktiviti-aktiviti secara berkumpulan yang dilakukan guru semasa proses pembelajaran kepada pelajarnya.
 • Aktiviti dirancang mengikut topik matematik dan pelajar dibahagikan kepada kumpulan dimana, pelajar yang cerdik akan membantu rakannya yang lemah dalam satu kumpulan.
 1. Prosedur yang digunakan untuk laksanakan kajian tindakan.
 • Guru mengajar dan memberi topik matematik kepada pelajar.
 • Pelajar dibahagi-bahagikan kepada beberapa kumpulan dan guru menyediakan aktiviti secara berkumpulan kepada pelajar.
 • Pelajar yang lemah akan membantu pelajar cerdik.
 • Pemerhatian akan dilakukan oleh pemerhati dan refleksi akan dilakukan terhadap cara pengajaran guru tersebut untuk memperbaiki mutu pengajarannya.
 • Kemudian, pelajar-pelajar akan diuji kefahaman mereka melalui ujian individu untuk mengesan kefahaman dan keberkesanan teknik pengajaran yang digunakan oleh guru.
 • Data yang diperolehi akan dianalisis melalui data aktiviti guru dan pelajar dalam pembelajaran, serta hasil ujian pelajar.
 • Kajian dapatan diperolehi dengan melakukan 2 kali kitaran (siklus) mengikut Model Kemmis.

TUGASAN 2: ULASAN JURNAL

Action Research in Education

Sunday, May 24, 2009

Ulasan Buku

 1. Nama pengarang: Collin Lankshear & Michele Knobel
 2. Tahun terbitan: 2004
 3. Tajuk buku: A handbook for Teacher Research: From design to implementation
 4. Negeri penerbit: New York, USA
 5. Nama penerbit: British Library
 • KONSEP KAJIAN TINDAKAN

Kajian tindakan dikihat sebagai keperluan penting untuk guru-guru dalam membantu mereka membangunkan profesion seorang pendidik di sekolah dan bergabung berkongsi idea dan isu bagi memperbaiki amalan pengajaran di dalam kelas. (Fishman & Mc Carthy, 2000). Kajian tindakan adalah inkuiri refleksi kendiri yang dilakukan oleh peserta dalam situasi sosial itu sendiri (pengamal/guru/pendidik) sebagai penyelidik melalui tindakan praktik (intervensi) mereka sendiri yang bertujuan untuk membaiki atau meningkatkan kualiti amalan masing-masing, disamping meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan itu serta situasi di mana amalan itu dilakukan.

Kajian tindakan merangkumi 4 perkara asas yang perlu dilaksanakan mengikut urutannya iaitu merancang, bertindak, memerhati dan mereflek.

 • MENGAPA GURU PERLU MEMBUAT KAJIAN TINDAKAN??

Menurut buku ini, kajian tindakan dapat membantu guru dalam:

 • mengenalpasti punca masalah amalan pengajaran dan pembelajarannya di dalam kelas yang kurang efektif.

 • memperbaiki teknik pengajaran yang boleh menarik minat pelajar-pelajar.

 • membuat sesuatu yang kreatif dan kritis dalam proses p&p di dalam kelas.

 • meningkatkan hasil produk yang bermutu dalam melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang di sekolah.

 • meningkatkan lagi pengetahuan dan pengalaman profesionalisme sebagai seorang pendidik.

 • REKA BENTUK KAJIAN TINDAKAN
  • Model yang digunakan

  1. Gelungan Skema Kajian Tindakan Berterusan (Kim, 1992)
  • - model ini melibatkan 5 langkah asas iaitu (kenalpasti mslh, rancang, bertindak, perhati dan analisis & reflek dan menilai) dalam satu gelungan dan akan diikuti gelungan kedua dalam kajian yang dilaksanakan secara berterusan.
   - gelungan kajian kedua diteruskan melalui aktiviti yang selanjutnya iaitu (rancang semula, laksana tindakan lanjutan, perhati & analisis tindakan lanjutan, reflek dan menilai tindakan lanjutan).
   - gelungan ini akan terus berlanjutan sehingga hasil kajian menunjukkan pencapaian yang berkesan kepada pelajar, guru dan pentadbiran.

  • Sampel / participant

  Sampel yang digunakan dalam kajian tindakan yang dilaksanakan kebanyakkannya adalah dikalangan komuniti di sekolah itu sendiri iaitu pelajar, guru dan pentadbiran sekolah.
  - Pelajar: Sampel ini diambil ketika kajian dilakukan di dalam kelas yang terlibat.
  - Guru: Sampel ini diambil di kalangan guru-guru matapelajaran yang sama atau berbeza.
  - Pentadbiran: Sampel ini diambil untuk mendapatkan sokongan bagi kajian yang dilaksanakan dan membantu guru mencapai matlamat sekolah yang cemerlang.

  • Seting kajian
  • - Kajian tindakan yang dilaksanakan banyak melibatkan persekitaran di kawasan sekolah, iaitu di dalam kelas dan di luar kelas seperti di bilik guru.


 • PROSEDUR KAJIAN TINDAKAN

  Prosedur Kajian Tindakan yang dilaksanakan mempunyai beberapa langkah yang tetap dalam satu kitaran yang perlu diikuti iaitu:

  Langkah 1: Mengenalpasti isu, masalah atau situasi yang ingin dikaji.

  • Masalah atau isu-isu di sekolah seperti kurikulum, pentadbiran, proses pengajaran-pembelajaran dan program kokurikulum ini perlu dikenalpasti terlebih dahulu dalam melaksanakan kajian.
  • Setelah isu/masalah kajian ditentukan, objektif kajian perlu ditulis dengan jelas.

  Langkah 2: Merancang penyelidikan

 • Untuk merancang kajian (penyelidikan), perlu melibatkan guru yang ramai untuk mendapatkan idea dan usul yang berkesan dalam menyelesaikan sesuatu isu kajian. Antara rancangan yang perlu dititikberatkan dalam merancang kajian tindakan ialah:

 • rancang langkah-langkah tindakan yang akan diambil.

 • rancang tugas/ tanggungjawab/ aktiviti baru.

 • rancang cara-cara pemantauan yang akan dibuat.

 • rancang keperluan lain/ masa yang diperuntukkan.

 • rancang cara mereflek.

  Langkah 3: Melaksana tindakan (bertindak) Langkah ketiga ini merupakan peringkat dimana guru perlu melaksanakan strategi kajian tindakan yang telah dirancang dalam langkah 2 seperti aktiviti atau program untuk menyelesaikan sesuatu masalah kajian.

  Langkah 4: Membuat pemerhatian

 • Apa yang berlaku pada peringkat ini adalah penyelidik (guru) akan mengumpulkan data dan maklumat hasil kajian tindakan yang telah dilaksanakan. Pemerhatian selalunya dibuat untuk mengesan kesan tindakan terhadap tingkah laku dan reaksi terhadap tindakan yang dijalankan. Pemerhatian yang berlaku secara langsung adalah mencatat terus nota ke dalam buku catatan (diari, jurnal/buku log) melalui apa yang dilihat seperti pergerakan guru/ pelajar, dan suasana pembelajaran di dalam kelas.


 • PENGUMPULAN DAN PENGANALISISAN DATA
  • instrumen kajian
   • Antara instrumen yang digunakan ketika menjalankan kajian seperti kertas ujian, soalan soal selidik dan pita rakaman.
  • teknik pengumpulan data
   • Untuk mendapat maklumat yang lengkap dan penting dalam KajianTindakan, guru perlu mengutip pelbagai bentuk data. Ini kerana, setiap bentuk data mempunyai fungsi tertentu untuk memberikan maklumat kepada kajian yang dijalankan. Terdapat pelbagai kaedah mengumpul data yang dicadangkan iaitu:

   i) Pemerhatian
   • Pengkaji perlu memiliki pengetahuan&pemahaman yang luas mengenai situasi yang dikaji.
   • Melibatkan aktiviti meneliti & berfikir secara original dan kritikal tentang sesuatu situasi.
   • Aspek penting: pemerhatian dijalankan secara sistematik.Data yang dikutip melalui cara ini mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi jika dikutip scra teratur&pada masa sebenar kajian.
   • 3 aspek penting dalam melakukan pemerhatian: 1) Tumpuan pemerhatian (siapa, di mana); 2) masa pemerhatian (adakan pada masa yang berlainan untuk dapatkan kepelbagaian maklumat); 3) cara pemerhatian (bagaimana dicatat, teknik, prosedur pemerhatian (catat data-data penting serta-merta semasa pemerhatian dalam bentuk nota).

ii) Tinjau dan kutip bahan-bahan dokumen

 • Dokumen membekalkan maklumat berkaitan masalah yang dikaji dan penting untuk fahami tujuan, rasional dan sejarah program.

 • Dokumen-dokumen yang boleh digunakan untuk kutip data dalam KT seperti: Sukatan dan rancangan pelajaran, Kertas peperiksaan dan ujian, Laporan kurikulum, Minit mesyuarat panitia, Foto aktiviti pelajar dalam kelas dan Bab-bab buku teks yang dikaji

iii) Rakaman pita video/ transkrip

 • Rakaman video dapat mengesan perlakuan guru, pelajar dan fakta-fakta yang tidak dapat dikesan oleh guru dalam kajian tindakannya yang dijadikan data-data untuk dikumpul.

 • Rakaman juga dapat mengukur dan menilai kegiatan pelajar (individu & kumpulan) dalam aktiviti kelas. Transkrip pula boleh menilai kefahaman pelajar terhadap sesuatu konsep yang diajar oleh guru.

iv) Temubual

 • Kaedah ini membantu penyelidik mendapatkan maklumat dengan lebih mendalam.

 • Antara sampel yang penting untuk ditemubual ialah pelajar-pelajar, guru-guru yang mengajar subjek sama dan pihak pentadbiran sekolah (pengetua /PK).

 • Penting untuk mendapatkan idea, perasaan dan sikap mereka terhadap kajian tindakan yang dijalankan di sekolah tersebut.


  TEKNIK PENGANALISISAN DATA

 • Proses analisis membantu mendalami data secara dekat dan jelas. Ia juga membantu untuk penyelidik menkangkakan perkara yang sedar atau tidak sedar berlaku.

 • Teknik-teknik membuat analisis:

 • Meneliti data secara menyeluruh – tetapkan kategori data – teliti semula & bahagikan data ikut kategori. Buat proses sumbangsaran (dapatkan idea)- buat refleksi idea – kumpul idea yang tak berkenaan – semakan semula data – buat senarai rangka isi – silang rujukan rangka isi – buat refleksi pada senarai.

 • Analisis secara perbincangan

 • Setelah data dikumpul, penyelidik akan membuat analisis statistical untuk merumus dan menjelaskan dapatan kajiannya. Ada 2 cabang statistic yang digunakan iaitu diskriptif dan inferensial.

 • Discriptive: to organize collected data so it is easier to comprehend.

 • Inferential: to draw inferences about some population of interest based on sample from whole population.

  ETIKA KAJIAN TINDAKAN (research ethics)

 • Etika dalam melaksanakan penyelidikan merupakan aspek yang penting dan perlu dititikberatkan kerana dalam melaksanakan seauatu kajian tindakan, kita akan melibatkan banyak pihak yang akan terlibat secara langsung atau tidak langsung seperti guru, pelajar, ibu bapa dan pentadbir. Semua pihak ini perlu dihormati bagi melindungi mereka daripada dieksploitasi oleh pihak yang ingin mengambil kesempatan atas kepentingan sendiri.

  Dengan adanya etika dalam kajian tindakan, guru-guru akan terselamat daripada menjadi mangsa tekanan dan menjadi bahan eksploitasi pihak atasan dan memudahkan guru untuk menjalankan kajian tindakan. Antara etika yang dibentuk dalam melaksanakan kajian tindakan ialah:

  • Mempunyai rekabentuk kajian yang sah.
  • Mendapatkan keizinan daripada pihak termaklum.
  • Mengelak penipuan berlaku.
  • Meminimumkan pencerobohan.
  • Memastikan kerahsiaan.
  • Meminimumkan risiko merosakkan.
  • Menunjukkan penghormatan.
  • Mengelak paksaan atau manipulasi.


 • KEBOLEHPERCAYAAN DAN KESAHAN KAJIAN TINDAKAN (Reliability & Validity)
  • Kebolehpercayaan (Reliability)
   • Merujuk kepada kestabilan pengukuran atau ujian daripada seorang kepada yang lain. Ini bermaksud, guru penyelidik perlu yakin bahawa keputusan yang diperoleh tidak melebihi pentadbiran yang berbeza mengenai ujian, borang alternative dan markah ujian atau pengukuran yang lain.
  • Kesahan (Validity)
   • Kesahan disini perihatin kepada 'inferred meaning' daripada keputusan yang diperoleh melalui ujian, soal selidik, pemerhatian dan sebagainya.

 • PENILAIAN KESELURUHAN BUKU

  Buku ini sangat sesuai dijadikan panduan kepada guru-guru di sekolah untuk menjalankan atau melaksanakan kajian tindakan di sekolah. Ini kerana, semua maklumat mengenai kajian tindakan seperti pendekatan kepada kajian tindakan, prosedur-prosedur melaksanakan kajian tindakan serta contoh-contoh mengenaikajian tindakan juga disertakan untuk rujukan bersama. Kita boleh mendapatkan input-input yang baru kerana kajian ini dijalankan di luar Negara kita. Oleh itu, saya mencadangkan kepada warga pendidik dan rakan-rakan seperjuangan saya menjadikan buku 'Kajian Guru' ini sebagai langkah awal untuk 'menjelajah' dan memahami konsep kajian tindakan yang tepat. Semoga, hasil usaha saya dalam mmentelaah dan mengkaji buku Teacher Research ini dapat membantu saya mahir dan professional dalam melaksanakan tugasan kajian tindakan yang bakal diberi oleh Dr. Siti Fatimah. Wassalm…

Tuesday, May 12, 2009

NOTA KULIAH MINGGU 4

Tujuan Kajian Tindakan Dilaksanakan (tambahan)

 • Guru menyelidik secara sistematik ke atas sesuatu strategi/amalan pengajaran bagi tujuan penambahbaikan.
 • Penambahbaikan bermaksud bagaimana sesuatu kemahiran atau strategi dapat meningkatkan impak kepada perkembangan.
Apa itu....
membanding dan membeza?
 • ciri persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, kaliti dan unsur sesuatu peristiwa.
menganalisis?
 • Definisi: Kemahiran yang kompleks menggunakan beberapa ciri kemahiran berfikir.
 • mengolah maklumat kepada bahagian2 yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep dan mencari makna yang tersirat.
menilai?
 • membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara daripada segi kebaikan & kelemahan berdasar bukti / dalil yang sah.
kesimpulan?
 • membuat pernyataan tentang hasil kajian berdasarkan hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan.
mensintesis?
 • menggabungkan idea2, unsur, item dan perkara yang berasingan untuk hasilkan gambaran yang menyeluruh dalam bentuk pernyataan.Sunday, May 10, 2009

TEORI PERUBAHAN

Kelas: Dr. Mohd Idzham (2 Mei 2009)

Aktiviti Kumpulan

Kenapa orang menentang perubahan? Berikan 8 sebab....

 1. Berfikiran sempit dan tidak kompetitif dalam hidup.
 2. Selesa dengan keadaan yang sedia ada.
 3. Menganggap perubahan akan memberi kesan yang lebih negatif.
 4. Takut perubahan yang dilakukan menemui kegagalan.
 5. Menganggap perubahan sesuatu yang kompleks atau menyusahkan.
 6. Keliru untuk membuat pilihan untuk berubah.
 7. Tempoh jangkamasa yang terlalu lama untuk sesuatu perubahan.
 8. Tidak sependapat dengan idea orang yang memberi cadangan perubahan.
Cara Penyelesaian......
 1. Ubah sikap dengan memberi motivasi secara intrinsik pada diri sendiri. Banyakkan bersosial untuk mematangkan fikiran.
 2. Jangan terlalu manjakan diri dengan kesenangan yang sedia ada. Fikir susah dahulu sebelum senang.
 3. Tukar persepsi fikiran yang negatif kepada positif. Perubahan penting untuk perkembangan diri, masyarakat dan negara.
 4. Mesti berani mencuba untuk melakukan perubahan. Mungkin perubahan itu boleh membawa kesan yang hebat dalam diri kita.
 5. Perlu ingat bahawa sesuatu kesenangan itu bermula dengan sesuatu yang menyukarkan. Jadi, 'take it as a challenge' jika kita mahu berjaya dalam hidup.
 6. Memandang perubahan dari sudut yang positif. Jangan keliru, lakukan perubahan secara perlahan2.....
 7. Mengkaji dahulu sesuatu perubahan sebelum melaksanakannya.
 8. Perlu ingat bahawa di dunia ini terdiri daripada pelbagai jenis manusia yang mempunayai pemikiran masing2. Jadi, perlulah mendapatkan kata sepakat dalam melaksanakan perubahan. Jangan lakukan perubahan secara drastik.

Sunday, May 3, 2009

AKTIVITI DALAM KULIAH

Aktiviti 1 (Individu)
Refleksi BIG
Penambahbaikan dalam diri:
 1. Perlu bijak mengurus masa dengan sistematik.
 2. Sifat sukarela yang kurang dalam diri.
 3. Kurang keyakinan (nervous) apabila bercakap di khalayak ramai.
 4. Perlu bersifat kepimpinan yang tinggi dalam diri.
 5. Perlu lebih kreatif dan kritis dalam memberi idea ketika sesi LDK.
Matlamat:
 • Memantapkan insaniah sebagai seorang guru yang profesional (holistik dan versatile).
Objektif:
 • Dapat mengurus dan megatur masa dengan lebih sistematik.
 • Menjadikan diri suka tampil ke hadapan/berani bercakap di khalayak ramai.
 • Menjadi seorang ketua/pemimpin yang bertanggungjawab.
 • Menjadi seorang yang memiliki banyak idea, pengetahuan dan informasi tentang pengetahuan am dan umum.
Pelan Tindakan:
 • Latih diri untuk menghargai masa dengan membaca buku ilmiah mengenai pengurusan masa, mendengar motivasi penceramah dan tingkatkan disiplin dalam diri. Saya juga perlu menyediakan jadual harian supaya pengurusan dalam kehidupan saya lebih teratur.
 • Selalu berlatih untuk bercakap di khalayak ramai kerana 'practice make perfect'. Saya juga perlu menenangkan diri dan berfikiran positif ketika bercakap. Sifat keyakinan diri boleh dipupuk melalui aktiviti yang mencabar seperti abseiling.
 • Memperbanyakkan pembacaan mengenai 'bagaimana untuk mencari seorang pemimpin'. Saya kurang memberikan arahan kepada ajk2 kecil saya ketika menguruskan peralatan BIG. Mungkin saya kurang pengalaman dan tidak tahu bagaimana untuk memberikan arahan mengenai pengurusan ajk peralatan. Saya perlu lebih banyak belajar daripada kawan-kawan dan bertanya jika tidak tahu.
 • Saya perlu mendedahkan diri dalam pelbagai bidang untuk menambahkan lagi pengetahuan, pengalaman dan kegiatan sosial dalam masyarakat. Saya perlu menambahkan minat untuk membaca bahan-bahan ilmiah dan bahan bacaan lain yang dapat menambah pengetahuan saya meliputi semua aspek.
Pengumpulan Data:
 • Data-data akan saya perolehi daripada komen rakan-rakan melalui 'questionaire' yang disebarkan dikalanagn pelajar DPLI. Daripada data itu, saya dapat melihat kekurangan diri yang perlu diperbaiki.
 • Saya perlu lebih mengaktifkan diri dalam aktiviti-aktiviti sosial yang mendatangkan faedah dengan membuat atau bertanya soalan kepada pakar di dalam bidang-bidang tertentu.
 • Membuat jadual mengikut kemampuan diri saya. Jika tidak menunjukkan hasil, saya perlu mengubah masa dan aktiviti jadual.
Pemantauan:
 • Pemantauan dilaksanakan dengan bertanya kepada rakan-rakan akan prestasi diri saya. Saya akan mencuba sesuatu yang baru dalam diri supaya saya sendiri dapat melihat perubahan dalam diri saya dan rakan-rakan akan memerhati dan menilai kebolehan saya.
 • Pemantauan juga perlu dilakukan secara istiqamah untuk memastikan perubahan yang berkesan dalam diri saya.
Penilaian:
 • Penilaian akan dilakukan untuk memastikan tindakan dan usaha saya mencapai objektif atau saya memerlukan strategi yang lain bagi mengatasi masalah saya. Penilaian dapat dilihat daripada hasil tindakan, iaitu prubahan yang berlaku dalam diri saya.
 • Penilaian juga dibuat oleh rakan-rakan saya dengan bertanya kepada mereka tentang perubahan yang mereka dapat lihat dalam diri saya. Komen dan cadangan mereka akan saya ambil untuk menambahbaik potensi diri.

Aktiviti 2 (Kumpulan)
 • Norhidayu Mohd Naim
 • Noor Azima Zohari
 • Mohd Faizal Mahmod
Refleksi Sesi Pengajaran & Pembelajaran (P&P)

Contoh Tajuk: Mitosis

1. Refleksi ke atas masalah/penambahbaikan dalam pengajaran dan pembelajaran.
 • Kaedah penyampaian yang kurang berkesan menyebabkan pelajar kurang menumpukan perhatian kepada P&P.
 • Keadaan persekitaran yang kurang /tidak kondusif. Hal ini boleh menyebabkan guru dan pelajar akan hilang fokus dan proses P&P terganggu.
 • Guru kurang membuat persediaan dan tidak mengikut 'flow' yang dirancang dalam Rancangan Harian. Ini menyebabkan guru akan hilang arah tuju dan objektif pengajaran tidak dapat dicapai sepenuhnya.
2. Cadangkan strategi/kaedah pengajaran bagi mengatasi masalah tersebut.
 • Guru perlu membuat aktiviti yang boleh menarik minat pelajar dengan mengaitkan tajuk pengajaran dengan kehidupan seharian mereka. Kaedah ini lebih berkesan untuk menambahkan lagi kefahaman pelajar tentang topik tersebut dan dapat menarik perhatian mereka. Justeru, proses P&P akan menjadi lebih menarik. Guru juga boleh menggunakan pendekatan seperti penggunaan video dan model untuk penerangan yang lebih jelas.
 • Guru haruslah melakukan rancangan pengajaran, iaitu rancangan harian yang lebih teliti dan tersusun agar segala matlamat dan objektif pengajaran dapat disampaikan dan diterapkan ke dalam diri setiap pelajar. Lakukan latihan mengajar terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam kelas bagi memastikan segala rancangan pengajaran dapat dilaksanakan.
 • Guru perlu memastikan agar suasana pembelajaran sentiasa menyeronokkan. Ini dipengaruhi oleh sikap pelajar dan keadaan persekitaran kelas. Keadaan kelas yang selesa membantu sesi P&P berjalan dengan lebih lancar dan berkesan.BAGAIMANA KAJIAN TINDAKAN DILAKUKAN?

Kajian tindakan mempunyai beberapa langkah asas dalam melaksanakan kajian ini. Langkah-langkah ini adalah panduan asas bagi seseorang penyelidik (guru) untuk memulakan kajian berhubung dengan masalah yang perlu diselesaikan. Antara langkah-langkah dalam melaksanakan kajian tindakan ini ialah:
 1. Merancang - perancangan yang teliti, memudahkan pencapaian matlamat kajian.
 2. Mencari masalah atau isu - mengenalpasti masalah yang wujud dalam bilik darjah atau di sekolah yang berkaitan dengan P&P.
 3. Memahami masalah dengan lebih mendalam
 4. Tujuan kajian untuk mencapai kecemerlangan - guru perlu jelas dengan tujuan kajian supaya langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu dapat ditentukan dan dirancang dengan teliti.
 5. Mengumpul Data - sebelum mengumpul data, senaraikan semua aspek yang berkaitan dengan masalah/isu yang hendak ditangani.
 6. Menganalisis data - mengelompokkan data daripada catatan guru, murid dan rakan guru mengikut tajuk, kemahiran, kategori atau sebagainya.
 7. Merancang Aktiviti

  • Aktiviti boleh dilaksanakan oleh guru dan murid di dalam bilik darjah.

  • Penyelidik (guru) mempunyai bidang kuasa untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti tersebut.

  • Elak aktiviti yang bertujuan untuk mengubah amalan pihak lain yang berada di luar bilik darjah.

  • Rancang aktiviti yang boleh melibatkan murid sepenuhnya.

 8. Bertindak - melaksanakan aktiviti dengan cara "try & error". Proses ini dilaksanakan berterusan sehingga berlaku perubahan prestasi pada pelajar.
 9. Pemerhatian - Buat catatan terperinci semasa membuat pemerhatian. Langkah pemerhatian haruslah diberi penelitian yang terperinci supaya proses mengutip data berjalan dengan licin dan data yang dikutip menepati keadaan yang sebenar.
 10. Merefleksi - menghurai dan memikirkan dengan menyeluruh segala aspek berkaitan dengan permasalahan P&P serta reaksi penyelidik dan murid semasa kajian dilakukan (kesulitan, kejayaan, kelemahan, keseronokan, keinsafan dan sebagainya setelah melaksanakan kajian).

Sunday, April 26, 2009

KEPENTINGAN KAJIAN TINDAKAN

Kajian tindakan mempunyai beberapa kepentingan kepada guru-guru di sekolah, kerana di sini guru memainkan peranan sebagai seorang penyelidik yang mengkaji sistem P&P nya di kelas...Pelaksanaan kajian tindakan di dalam kelas ini bertujuanuntuk:

 • meningkatkan keberkesanan pengajaran guru.
 • meningkatkan prestasi pencapaian murid.
 • mengatasi masalah pembelajaran dalam menguasai kemahiran dalam sesuatu subjek.
 • membantu murid mencapai tahap cemerlang dalam satu-satu mata pelajaran.

Selain bertujuan untuk menangani masalah pembelajaran khususnya yang berkaitan dengan pencapaian rendah di kalangan murid, Kajian Tindakan juga boleh dijadikan strategi untuk memperbaiki lagi pencapaian murid yang berada pada tahap baik ke tahap cemerlang.


Saturday, April 25, 2009

JENIS-JENIS KAJIAN TINDAKAN

Terdapat 2 jenis kajian tindakan menurut Creswell (2005):

1. kajian tindakan amalan (practical action research)

 • melibatkan peninjauan tentang amalan pengajaran guru dalam konteks isu-isu di dalam bilik darjah.
 • dijalankan sama ada melalui dirinya sendiri atau pun melibatkan rakan sejawat beliau yang mengajar mata pelajaran yang sama dengan memberi fokus terhadap amalan guru dan pembelajaran pelajar.
 • guru mesti melaksanakan satu pelan tindakan bagi mencapai matlamat beliau sebagai seorang guru penyelidik (teacher as researcher).
2. kajian tindakan penyertaan (participatory action research)
 • melibatkan kajian tentang isu-isu sosial yang menghindarkan perkembangan pelajar.
 • guru perlu meninjau latar belakang sosial pelajar dan persekitaran sekolah.
 • guru perlu mengadakan kolaborasi dengan komuniti atau pihak berkepentingan bagi mencari sebab musabab kenapa seseorang pelajar itu tidak boleh menguasai ilmu.
 • guru boleh melaksanakan program untuk mengubah “cara hidup” pelajar (life-enhancing changes) apabila masalah pelajar dikenalpasti.
 • cara ini akan menjadikan guru sebagai “emancipated researcher” ataupun guru yang membebaskan pelajarnya daripada sesuatu “belenggu” yang mencegah perkembangan pelajar.
 • digelar dengan berbagai-bagai nama seperti: community-based inquiry (Stringer, 1999), collaborative action research or participatory research (Kemmis & McTaggart, 2000) atau critical action research (Mills, 2000).

KITARAN KAJIAN TINDAKAN


Kitaran ini menunjukkan proses pelaksanaan dalam kajian tindakan yang merangkumi 4 perkara asas iaitu:
 1. MERANCANG (PLANNING)
 2. BERTINDAK (ACTING)
 3. MEMERHATI (OBSERVING)
 4. MEREFLEK (REFLECTING)
 • Langkah-langkah ini dilaksanakan secara berurutan dalam bentuk gelungan.
 • Gelungan dalam rajah di atas menggambarkan proses pelaksanaan tanpa penghujung.
 • 4 proses ini akan dilaksanakan apabila sesuatu masalah atau kelemahan P&P di dalam kelas mahu diatasi.
 • Guru atau pengkaji akan cuba menangani satu masalah tertentu seperti meningkatkan penguasaan sesuatu kemahiran dalam sesuatu mata pelajaran dengan mencuba pelbagai aktiviti P&P untuk menangani masalah itu.
 • Pemerhatian yang teliti dan membuat catatan semasa kajian berlangsung perlu dilakukan untuk mengelakkan kesukaran untuk mengesan dengan tepat kelemahan aktiviti yang dilaksanakan.
 • Proses kajian yang dilaksanakan untuk menangani masalah-masalah pembelajaran yang telah dikenalpasti berlaku berterusan sehingga semua masalah dapat diatasi.APA ITU KAJIAN TINDAKAN?

 • Kajian tindakan bermula dengan timbulnya satu masalah dalam proses P&P yang dihadapi oleh guru. Masalah ini kan cuba diselesaikan dengan melakukan perancangan untuk mengatasinya, bertindak mengikut strategi yang dirancang, mengumpul data dan memerhati strategi penyelesaian dan diakhiri dengan kesan refleksi daripada hasil tindakan tersebut. Jika penyelesaian masalah masih belum memuaskan, kitaran kajian tindakan ini (iaitu merancang, bertindak, memerhati dan mereflek) akan diulang sehingga objektif tercapai.

 • Kajian tindakan merupakan satu orientasi kepada penyelidikan berbanding kaedah. Kajian tindakan bukanlah satu kaedah.
 • Kajian ini menggabungkan siasatan dengan tindakan seperti satu cara perubahan merangsang dan menyokong serta sebagai langkah menaksir kesan perubahan itu.

 • Terdapat EMPAT langkah asas dalam melaksanakan kajian tindakan iaitu MERANCANG, BERTINDAK, MEMERHATI dan MEREFLEK yang dilakukan secara berurutan dalam bentuk gelungan.